Kvalitet

Vårt arbete ska präglas av medarbetarnas engagemang, samt att genom ständig förbättring medverka till att uppfylla kundernas krav och förväntningar. Vårt mål är att varje leverans ytbehandlat gods ska ske:

  • Inom överenskommen tid.
  • Med beställd ytbehandling.
  • Med förväntad kvalitet.

Samtliga anställda ska verka för att kvaliteten ständigt förbättras. Uppföljning av kvaliteten ska ske kontinuerligt och resultatet ska leda till ett utvecklande och kvalitetshöjande informationsutbyte inom vår verksamhet.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.    

miljö

Vi ska värna om resurserna i vår omvärld och därmed slå vakt om en långsiktig ekonomisk livskraft. Detta innebär att vi aktivt ska utveckla vår verksamhet för att minska dess inverkan på miljön. Utöver rådande miljölagar och andra krav ska vår verksamhet präglas av ständiga förbättringar som vi skapar tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer. 

Vi ska verka för en god miljö genom att:

  • Ständigt arbeta för att minimera miljöpåverkan.
  • Integrera miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete.
  • Hushålla med naturresurser och begränsa föroreningar.
  • Öppet redovisa miljöpåverkan.
  • Beakta miljöhänsyn vid inköp.
pexels-pixabay-247600